Regulamin Konferencji PSDM
Tytuł konferencji: Klient i specjalista w sytuacjach problemowych

Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie Konferencja PSDM – zwane w dalszej części regulaminu „Konferencją”, zostanie zrealizowane w formie prelekcji w dniu 14.10.2023 oraz warsztatów prowadzonych w dniu 15 października 2023
 2. Organizatorem Konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego z siedzibą w Warszawie,  ul.  Kopernika 32/5, 00-336, zwane dalej Organizatorem.
 3. Konferencja będzie się odbywać w formule stacjonarnej w Warszawie (00-336), ul. Czackiego 3/5, siedziba NOT (dzień I i II) oraz również w formule online (wyłącznie dzień I)
 4. Językiem Konferencji jest język polski. Organizator będzie zapewniać tłumaczenie symultaniczne pierwszego dnia – 14.10.2023 i konsekutywne drugiego dnia – 15.10.2023. Materiały prezentowane przez prowadzących będą przetłumaczone na język polski.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji Organizator jest zobowiązany poinformować o tym Uczestników nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Konferencji.
 6. Szczegółowy Harmonogram Konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej Polskie Stowarzyszenia Dialogu Motywującego: www.psdm.org.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Harmonogramie i Programie Konferencji
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 9. Zgoda na udostępnienie wizerunku
 10. Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na nagrywanie przez Organizatora przebiegu Konferencji, w zakresie zapisu audio i wideo. Uczestnik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie jego wizerunku i personaliów, zamieszczonych na nagraniach, innym zarejestrowanym uczestnikom i osobom biorącym udział w Konferencji.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Ramowy program Konferencji znajduje się na stronie internetowej https://psdm.org.pl//Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
  2. W Konferencji mogą wziąć udział:
  psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, pedagodzy, specjaliści zdrowia psychicznego, pracownicy socjalni, pielęgniarki, ratownicy medyczni, nauczyciele i inne osoby zainteresowane problematyką dialogu motywującego.
 2. b) Aby uczestniczyć w Konferencji konieczna jest rejestracja poprzez formularz rejestracji na Konferencję dostępny na stronie: https://psdm.org.pl/
 3. c) Płatność za udział w Konferencji odbywa się poprzez przelew na konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska S.A Nr rachunku: 12234000090530246000000030  w tytule wpisując: Konferencja PSDM, Imię i nazwisko uczestnika.
 4. d) Zgłoszenia na Konferencję są akceptowane automatycznie, o czym uczestnik jest powiadamiany e-mailem wysłanym z systemu rejestracji z adresu: sekretariat@amie.org.pl

Organizator będzie weryfikować zgłoszenia uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia uczestnika na Konferencję jeśli nie spełni on warunków podanych w punkcie 2 lub z innych ważnych powodów.

 1. e) Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności z góry za udział w Konferencji.
 2. Cennik:

350zł – udział w 2 dniach Konferencji PSDM

250 zł – udział w 1 dniu Konferencji PSDM (14.10.2023)

250 zł – udział w 1 dniu Konferencji PSDM (15.10.2023)

Opłata dla członków PSDM

250 zł – dla członków PSDM (posiadających opłacone składki członkowskie łącznie z 2023 r.) – udział w 2 dniach Konferencji

200 zł – dla członków PSDM (posiadających opłacone składki członkowskie łącznie z 2023 r.) – udział w 1 dniu Konferencji (14.10.2023)

200 zł – dla członków PSDM (posiadających opłacone składki członkowskie łącznie z 2023 r.) – udział w 1 dniu Konferencji (15.10.2023)

Wniesienie opłaty za Konferencję do dn. 10 września 2023 uprawnia do 10% zniżki dla każdego uczestnika.

Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także noclegu.

 1. Realizacja wpłaty za Konferencję zostanie udokumentowana fakturą VAT. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 2. Organizator wystawia Fakturę VAT za udział w Konferencji na dane podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszenia.
  a/ Faktura wystawiana jest na podstawie dokładnych danych do faktury, łącznie z nr NIP firmy, na którą ma być wystawiona lub numerem PESEL/NIP jeśli dotyczy to osoby indywidualnej

b/ Organizator informuje, że po zakończeniu Konferencji nie będzie możliwości poprawienia faktur już wystawionych.
c/ Nie ma możliwości wystawiania faktur łączonych lub dzielonych, faktury będą wystawiane na podstawie płatności wpływających na konto.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://psdm.org.pl//przyjmowane są do dn. 9.10.2023r. lub do wyczerpania miejsc.
 2. Brak uregulowania opłaty za szkoleni w terminie 7 dni od dnia akceptacji zgłoszenia upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 3. Brak terminowych opłat może się wiązać z zablokowaniem Uczestnikowi możliwości realizacji udziału w Konferencji lub z brakiem wystawienia certyfikaty za udział w Konferencji.

III. Zmiany harmonogramu i uczestnictwa

 1. Siła wyższa oznacza nagłe zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania w całości lub w deklarowanej formie i zakresie, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia. Zdarzeniem takim są w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej – np. ogłoszenie żałoby narodowej, a także stan epidemii.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora w szczególności Siły

wyższej, które uniemożliwiają przeprowadzenie Konferencji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności

za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie pokrywa utraconych kosztów, jakie

Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.

 1. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora uczestnikowi

przysługuje prawo zwrotu kosztu uczestnictwa.

 1. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczestników na dzień 29.09.2023 nie pozwalających

na pokrycie kosztów organizacyjnych Konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

Konferencji lub jego odwołania.

 1. W przypadku zmiany terminu Konferencji z przyczyn zależnych od Organizatora Uczestnik może

podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa w Konferencji, a wniesiona opłata jest mu zwracana za

ilość dni szkoleniowych i/lub warsztatów, z których Uczestnik zrezygnował.

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji do dnia 29.09.2023 Uczestnikowi przysługuje

prawo zwrotu kosztu uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie koszty

uczestnictwa nie będą zwracane przez Organizatora.

7.Rezygnacja Uczestnika powinna być dokonana w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail:

sekeretariat@psdm.org.pl  z informacją o imieniu i nazwisku, adresie e-mail jaki był

wykorzystany do rejestracji na Konferencję.

 1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio  na konto bankowe, z którego opłata została wysłana 14 dni po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej kopii faktury korygującej.
 2. W przypadku odwołania Konferencji, zmiany terminu, Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej: https://psdm.org.pl//oraz wysyłając wiadomość e-mail do uczestników na adres, jaki został podany w systemie rejestracji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin, jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora. Aktualny program opublikowany będzie na stronie internetowej Konferencji.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieujawniania informacji wrażliwych o innych Uczestnikach Konferencji, opisywanych przypadkach klinicznych czy jakichkolwiek informacji mogących naruszyć dobro osób trzecich.
 5. Reklamacje
 6. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
  2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
 7. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 8. Postanowienia końcowe
 9. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Formularza Zgłoszenia poprzez stronę: https://psdm.org.pll/ oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem i obowiązujących Uczestnika w trakcie trwania Konferencji.
 10. Certyfikaty uczestnictwa w Konferencji będą wysyłane w formie pdf na podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Certyfikat uczestnictwa otrzymają osoby, które będą obecne na Konferencji i podpiszą się na liście obecności w punkcie rejestracyjnym konferencji lub – na chacie w przypadku uczestnictwa online.
 11. Nie ma możliwości otrzymania wyżej wymienionych certyfikatów w wersji papierowej.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  5. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego (Administrator), ul.Kopernika 32/5, 00-336 w Warszawiew zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru NIP, numeru REGON, numeru PESEL. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504). Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach szkoleniowych.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie trwania Konferencji.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
 13. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego (kontakt: sekretariat@psdm.org.pl lub drogą papierową na adres: ul. Kopernika 32/5, 00-336 Warszawa.
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych: Anna Wierzchoń. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej sekretariat@psdm.org.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Dane przetwarzane są w celu realizowania działań statutowych Stowarzyszenia, przekazywania informacji o nadchodzących Konferencjach i podejmowanych inicjatywach w Stowarzyszeniu oraz do organizacji wydarzeń. Dodatkowo dane przetwarzane są w celu kontaktu z członkami Stowarzyszenia oraz wolontariuszami. Podczas organizacji Konferencji dane przetwarzane są w celu prawidłowych rozliczeń i wystawienia zaświadczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych są:
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
  psychologów
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), in. RODO
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przechowywane
do momentu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu. Dodatkowo dokumentacja członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy przechowywana jest przez okres 5 lat od czasu rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. Po zakończeniu Konferencji dane uczestników przetwarzane są przez okres 5 lat.
2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla
określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez nasze Stowarzyszenie świadczeń (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego i statutowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.