Serdecznie zapraszamy do Członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Dialogu Motywującego!

„Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,

2) akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,

3) ma wyższe wykształcenie, ma prawo wykonywania zawodu w dziedzinie lecznictwa, psychoterapii, psychologii, edukacji, logopedii, pedagogiki specjalnej i penitencjarnej oraz socjologii lub/i jest pracownikiem naukowym, albo studentem tych dyscyplin,

4) rozwija, upowszechnia lub wykorzystuje w swej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Terapię Motywującą.”

(Zgodnie z artykułem nr.12 Statutu PTTM)

Aby zostać członkiem PSDM należy:

wypełnić Deklarację Członkowską PSDM (deklaracja_czlonkowska_PTTM) i po podpisaniu jej przez dwóch członków wprowadzających (członkowie zwyczajni PSDM) przesłać listem zwykłym na adres PTTM.

Jeżeli w miejscu Państwa zamieszkania/praktyki nie ma osób będących członkami PSDM (członkami wprowadzającymi), prosimy o kontakt – listowny, lub mailowy z sekretariatem PSDM.

e-mail: sekretariat@psdm.org.pl

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego
adres do korespondencji:

73-110 Stargard, ul. Wojska
Polskiego 30/2

NIP: 8792582475

SKŁADKI

  • Regularna składka członkowska opłacona w pierwszym kwartale roku kalendarzowego wynosi 60 zł rocznie dla stałych Członków (termin wpłacenia składki dla nowych członków wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków PSDM ).
  • Skarbnik Towarzystwa ma obowiązek przypomnieć Członkom drogą elektroniczną o obowiązujących zasadach co najmniej dwa tygodnie przed upływającym terminem.
  • Po przekroczeniu powyższych terminów wysokość składki wynosi 90zł za dany rok.
  • Składka powinny być przesłane na konto PSDM z dopiskiem ”imię i nazwisko Członka, składka członkowska PSDM + za jaki rok″.

Składki można wpłacać na konto:

Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego
adres do korespondencji:

73-110 Stargard, ul. Wojska
Polskiego 30/2

NIP: 8792582475

BNP Paribas Bank Polska S.A
Nr rachunku: 12234000090530246000000030