POLSKIE STOWARZYSZENIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO imienia Victora Meyera

Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 9 grudnia 2008 r. Dawniej wiele lat istniało pod nazwą Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Skupia przedstawicieli zawodów z dziedziny lecznictwa, psychoterapii, psychologii, edukacji, logopedii, pedagogiki, socjologii, którzy upowszechniają lub wykorzystują w swojej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Dialog Motywujący (DM).

Główne cele PSDM to m.in.:

 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających umacnianiu i propagowaniu teorii i praktyki w zakresie Dialogu Motywującego,
 • podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa w zakresie Dialogu Motywującego,
 • dbałość o wysokie standardy praktyki zawodowej i etyki Dialogu Motywującego
 • wspieranie wymiany doświadczeń i wspólnych działań w Polsce
  i zagranicą w sprawach dotyczących terapeutów motywujących,
 • wspieranie wymiany naukowej z przedstawicielami innych kierunków teoretycznych na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej,
 • promowanie Dialogu Motywującego dla dobra publicznego.

Ważniejsze działania:

 • SZKOLENIA

Aktywność wielu członków Towarzystwa pomaga Dialogowi Motywującemu docierać do szerokiego grona specjalistów z całej Polski. Ze szkoleń skorzystali m.in. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, lekarze psychiatrzy, pielęgniarki psychiatryczne, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, rehabilitanci, fizjoterapeuci, dietetycy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci, strażnicy miejscy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a także niektórych grup roboczych powoływanych w związku z procedurą Niebieskich Kart.

 • MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE PTTM
 1. 2010 r. – „Terapia Motywująca w uzależnieniach: nowoczesna odpowiedź
  na wyzwania późnej nowoczesności”
  – zorganizowana we współpracy
  z Instytutem Psychiatrii i Neurologii;
 2. 2011r. „System pomocy dziecku i rodzinie w trudnej sytuacji życiowej. Problematyka. Efektywna pomoc. Motywacja do zmiany”. – przygotowana
  we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • 2012„Dialog Motywujący jako nowatorska metoda motywowania do zmiany w pracy socjalnej” – przeprowadzona we współpracy z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie;
 1. 2013 r. – „Dialog Motywujący – metoda skutecznego pomagania” – realizowana we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA i Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, pod honorowym patronatem Pani Anny Komorowskiej, małżonki Prezydenta RP.
  Na zaproszenie PTTM na konferencji wystąpili najwybitniejsi przedstawiciele Dialogu Motywującego, w tym twórca DM – prof. William Miller.
 2. 2014 r.„Dialog Motywujący i jego szerokie zastosowania”przygotowana
  w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Południe m.st. Warszawy oraz księgarnią „Psyche”. Głównymi wykładowcami
  i trenerami byli:
 • w module A: Praca z osobami łamiącymi prawo, w tym ze sprawcami przestępstw na tle seksualnym – dr David Prescott – członek założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Przestępców Seksualnych (International Association for the Treatment of Sex Offenders) oraz członek Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT);
 • w module B: Motywująca praca z dziećmi i młodzieżą – dr Richard Rutschman– członek MINT, pracujący w Chicago w Northeastern Illinois University w Centrum dla Nauczycieli, gdzie ze znakomitymi wynikami stosuje Dialog Motywujący jako metodę angażowania uczniów w proces wychowawczo-dydaktyczny – alternatywną dla tradycyjnego modelu nagród
  i kar.

Wśród polskich prelegentów wystąpiły tak utytułowane osoby jak:

prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński  – rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, specjalista w zakresie: resocjalizacji społecznej, patologii społecznej, wykluczenia i stygmatyzacji społecznej, filozofii edukacji, teorii wychowania.

Dr Krystyna Starczewska – znana i ceniona w Polsce specjalistka w dziedzinie oświaty i wychowania,

Marek Kamiński – podróżnik, polarnik, założyciel Fundacji Marka Kamińskiego – zajmującej się pomocą osobom niepełnosprawnym, tworzeniem i realizacją programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 • ORGANIZACJA TNT i  FORUM MINT  w 2013 r.

Starania PTTM oraz intensywna współpraca z MINT (międzynarodowym stowarzy-szeniem trenerów DM) pozwoliły by Polska stała się miejscem spotkania z twórcami DM oraz miejscem międzynarodowego szkolenia nowych trenerów Dialogu Motywującego (TNT MINT), miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy kilkuset praktykami i naukowcami z całego świata goszczącymi w Krakowie (FORUM MINT).

 • PUBLIKACJE

W 2011 r. opublikowana została przez wydawnictwo UKSW dwutomowa praca

z obszaru pedagogiki, psychologii i pracy socjalnej. Autorami rozdziałów nt. DM byli praktycy z Polski, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

W 2012 r. wydana została pierwsza książka autorstwa polskich praktyków Dialog Motywujący w teorii i praktyce” w całości poświęcona DM. Książka prezentuje DM w aspekcie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom, w tym rodzinom z wieloma problemami i wielopokoleniową dysfunkcjonalnością, osobom z problemem uzależnień.

Wspólnie z największymi autorytetami w obszarze DM, w tym jego twórcą, członkowie PTTM przygotowują książkę nt. Dialogu Motywującego w obszarze uzależnień behawioralnych. Zostanie ona wydana przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii w 2015 r.

W roku 2020 ukazała się seria książek na temat terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującym. Na serię składają się:

Tom I, dedykowany terapeutom uzależnień: „Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych” Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Eneteia (2020)

Tom II, dedykowany specjalistom zajmującym się profilaktyką uzależnień behawioralnych: „Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych” Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Eneteia (2020)

Tom III, dedykowany lekarzom: „Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych”Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Eneteia (2020)

Seria książek została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 • DBAŁOŚĆ O WIERNY  I  JEDNOCZEŚNIE ZAKTUALIZOWANY PRZEKAZ  NA  TEMAT   DIALOGU  MOTYWUJĄCEGO

Od czasu swego powstania, PTTM dokłada starań by wydawane w Polsce publikacje oraz materiały dot. Dialogu Motywującego były przygotowywane rzetelnie, przekazy-wały intencje twórców DM, oddawały jego ducha oraz stan najnowszej wiedzy. Odbywa się to poprzez kontakty z wydawcami, recenzje publikacji, a ostatnio także redakcje naukowe tłumaczonych w Polsce prac W. R. Millera i S. Rollnicka. Udział przedstawicieli PTTM w MINT zapewnia Polsce dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie DM.

 • FILMY EDUKACYJNE NA  TEMAT   DIALOGU  MOTYWUJĄCEGO

Członkowie PTTM opracowali wykład wprowadzający nt. DM oraz scenariusze rozmów motywujących wraz ze szczegółowymi komentarzami. Dzięki temu powstał materiał edukacyjny złożony z cyklu filmów prezentujących możliwości wykorzystania DM w pracy nad motywacją do zmiany w sytuacji uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Jego współrealizatorem i wydawcą jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • DBAŁOŚĆ O CZYTELNOŚĆ ZASAD  POTWIERDZANIA  KWALIFIKACJI
  W  ZAKRESIE  DIALOGU  MOTYWUJĄCEGO  ORAZ   ETYKĘ  PRACY

PTTM wypracowało zasady wydawania  certyfikatów dla Terapeutów Motywujących. Certyfikaty potwierdzają niezbędne w zakresie praktykowania DM kwalifikacje oraz zobowiązanie terapeuty do przestrzegania Kodeksu Etycznego Terapeuty Motywującego PTTM.    

Dzięki zaangażowaniu i pracy członków PTTM z Dialogu Motywującego korzysta duża grupa specjalistów różnych dziedzin, których rolą zawodową jest pomoc innym osobom w zmianie. DM włączany jest też to terapii poznawczo – behawioralnej, terapii krótkoterminowej, systemowej terapii rodzin, terapii tańcem i ruchem. Praktykowany jest też jako oddzielna metoda terapii.

 

oprac. i aktualizacja – Beata Kita